Nowa mobile solutions
Email: Parool:
Logi sisse
Reegistreeri Unustasid parooli?
  Nowast       Teenused       KKK       Kontakt  
Est Eng Rus
Üldtingimused
Kinnitatud NOWA OÜ juhatuse poolt 14. juulil 2009.a.


1. MÕISTED


Vahendaja – Nowa OÜ, registrikood 11498055, aadress Struve 8-10, Tartu 51003.

Klient – vähemalt 18 aastane füüsiline isik või juriidiline isik, kes on sõlminud vahendajaga lepingu vahendusteenuse saamiseks.

Vahendusteenus – vahendaja pakutav teenus, mille abil saab klient pakkuda info- ja meelelahutusteenuseid ning kaupa vahendaja veebilehel loetletud mobiilside operaatorite klientidele.

Vahendusleping – vahendaja ja kliendi vahelsõlmitud leping, mille alusel osutab vahendaja kliendile vahendusteenust. Vahendusleping sõlmitakse arvutivõrgu abil kliendi poolt vahendajale nõustumuse andmisega käesoleva vahenduslepingu tingimustega või teenuse kasutama asumisega kliendi poolt, mis loetakse nõustumuseks käesoleva vahenduslepingu tingimustega.

Tellimuse kinnitus – kliendile viivitamatult saadetav elektrooniliselt saadetav kinnitus vahenduslepingu sõlmimiseks tehtud nõustumuse saamise kohta.

Mobiiliteenus – kliendi poolt vahendaja poolt pakutava vahendusteenuse abil mobiilside operaatorite klientidele pakutav info-või meelelahutusteenus või kaup.

Vahendaja veebileht – Vahendaja veebilehe aadress on www.nowa.ee. Vahendaja veebileht hõlmab ka veebilehe www.nowa.ee alamlehti.


2. VAHENDUSTEENUSE KIRJELDUS JA LEPINGUPOOLTE KINNITUSED

2.1. Käesoleva lepingu esemeks on vahendaja poolt vahendusteenuse osutamine kliendile, samuti vahendaja ja kliendi vahelised arveldus- ja tulujagamispõhimõtted.

2.2. Vahendusteenuse sisuks on mobiilside operaatorite klientide mobiiltelefonidelt saadetud päringute vahendamine kliendile ja kliendi poolt saadetud info- või meelelahutusteenuste või kaupade vahendamine info- või meelelahutusteenust kasutanud või kaupa ostnud mobiilside operaatori kliendile ning mobiilside operaatori kliendi poolt info- ja meelelahutusteenuse osutamise või kauba eest makstud tasu ülekandmise vahendamine kliendile. Vahendusteenuse sisuks ei ole info- või meelelahutusteenuste või kaupade pakkumine vahendaja poolt mobiilside operaatorite klientidele. Vahendusteenuse osana võimaldab vahendaja kliendile juurdepääsu pakutavatele teenustele läbi oma veebilehel asuva liidese.

2.3. Klient pakub mobiilside operaatorite klientidele mobiiliteenuseid kasutades vahendaja pakutavat vahendusteenust. Vahendaja ei ole mobiiliteenuste pakkujaks ning ei vastuta mobiiliteenustega seonduva eest, s.h mobiiliteenuste vastavuse eest kehtivale õigusele ning mobiiliteenustega põhjustatud võimaliku kahju eest.

2.4. Klient ei ole kohustatud maksma käesoleva vahenduslepingu alusel osutatava teenuse eest vahendajale tasu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Vahendaja avaldab tasuliste teenuste andmed veebilehel.

2.5. Klient kinnitab käesoleva lepingu tingimuste aktseptimisega, et ta kohustub vahendaja pakutavat vahendusteenust kasutama üksnes õiguspärastel eesmärkidel kooskõlas käesoleva vahenduslepingu tingimuste ja vahendaja veebilehel avaldatud juhistega.

2.6. Klient kinnitab, et vahendusteenuse kasutamisega ja mobiiliteenuste pakkumisega ei riku ta kolmandate isikute õigusi, s.h intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi.

2.7. Klient kinnitab vahenduslepingu üldtingimuste aktseptimisega, et ta tutvunud üldtingimustega, vahendaja veebilehel avaldatud teabega (s.h võõrkeelse teabega) ning on üldtingimuste sisust ja vahendaja veebilehel avaldatud teabest (s.h võõrkeelsest teabest) täielikult aru saanud.

2.8. Füüsilisest isikust klient kinnitab käesoleva lepingu tingimuste aktseptimisega, et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud. Juriidilisest isikust kliendi esindaja kinnitab käesoleva lepingu tingimuste aktseptimisega, et tal on kõik tehingust või seadusest tulenevad esindusõigused käesoleva lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

2.9. Vahendusteenuse kasutamine võrdsustatakse p. 2.7. ja p. 2.8. esitatud kinnitustega.

3. VAHENDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Vahendajal on õigus pakkuda erinevatele klientidele erineva sisuga teenust ning anda erinevatele klientidele erinevaid õigusi teenuste kasutamisel.

3.2. Vahendajal on õigus igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta piirata, keelata, uuendada või tühistada osaliselt või tervikuna vahendusteenuse kasutusvõimalusi.

3.3. Vahendajal on õigus igal ajal peatada kliendile vahendusteenuse osutamine.

3.4. Vahendajal on õigus lõpetada ilma ette teatamata mobiiliteenus, mida mobiilside operaatorite kliendid on viimase kuu jooksul kehtivalt kasutatud vähem kui viis korda.

3.5. Vahendajal on õigus ühepoolselt lõpetada käesolev leping ning sulgeda kliendi konto vahendaja veebilehel, kui ühtegi kliendi poolt loodud teenust pole mobiilside operaatorite kliendid viimase kolme kuu jooksul kehtivalt kasutatud vähemalt viis korda.

3.6. Vahendajal on õigus muuta käesoleva vahenduslepingu tingimusi saates teate lepingutingimuste muutmise kohta kliendi poolt vahendajale avaldatud kontaktandmetele. Lepingutingimuste muutmisega mittenõustumise korral on kliendil õigus sellest mõistliku aja jooksul vahendajale kirjalikku taasesitatavas vormis teatada. Vahendusteenuse kasutamise jätkamine loetakse uuendatud lepingutingimuste täielikuks aktseptimiseks.

3.7. Vahendajal on õigus igal ajal kontrollida kliendi poolt pakutavate mobiiliteenuste sisu vastavust kehtivale õigusele, käesoleva vahenduslepingu tingimustele ja vahendaja veebilehel avaldatud muudele tingimustele.

3.8. Vahendajal ei ole kohustust anda kliendile informatsiooni vahendaja pangakontole laekunud rahasummade suuruse ja arvestuse kohta.

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Klient on kohustatud mitte pakkuma mobiiliteenuseid, mille sisu on vastuolus kehtiva õigusega või millega rikutakse kolmandate isikute õigusi.

4.2. Klient on kohustatud tagama, et tema poolt pakutava mobiiliteenusega, sellega seotud veebilehtedega ega muude mobiiliteenusega seotud materjalidega ei levitata valeandmeid, eksitavaid andmeid, viirusi või muid kahjuliku, kahjustava või hävitava mõjuga programme või muid materjale, mis kahjustavad või võivad kahjustada kolmandate isikute õigusi.

4.3. Klient vastutab tema poolt pakutavate mobiiliteenuste mittevastavuse eest kehtivale õigusele, käesolevale vahenduslepingule ja vahendaja veebilehel avaldatud muudele tingimustele.

4.4. Klient on kohustatud mitte kasutama tema enda poolt pakutavat mobiiliteenust ilma selle eest tasu maksmata ega mitte mõjutama või julgustama kolmandaid isikuid seda tegema.

4.5. Klient on kohustatud hoiduma mistahes tegevusest, mis võib kahjustada vahendaja mainet, vara või vähendada vahendaja kui äriühingu väärtust.

4.6. Klient on kohustatud mobiiliteenuste pakkumisel ja mobiiliteenuste reklaamimisel avaldama kogu vahendaja veebilehel nõutud informatsiooni ning avaldama mobiiliteenuse kasutamise jaehinna, mida mobiiliteenuse lõppkasutaja on kohustatud tasuma.

4.7. Klient on kohustatud avaldama vahendajale tegelikkusele vastavad kontaktandmed ja kliendi arveldusandmed, mis on vajalikud rahasummade ülekandmiseks kliendile. Vahendaja ei vastuta teadete või rahaülekannete toimumise eest, kui kliendi avaldatud andmed ei vasta tegelikkusele.

4.8. Klient on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele vahendaja veebilehel asuva liidese kasutamiseks vajalikke andmeid, s.h kasutajatunnuseid ja salasõnu. Nimetatud andmete kolmandatele isikutele teatavaks saamisest tekkinud kahju eest vahendaja ei vastuta.

5. POOLTE VASTUTUS

5.1. Vahendaja vastutab käesoleva kliendilepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, üksnes tahtluse või raske hooletuse korral. Klient on kohustatud tõendama vahendaja süü olemasolu.

5.2. Klient vastutab käesoleva vahenduslepingu rikkumise eest igal juhul, v.a juhul kui kohustuste rikkumine on tingitud asjaolust, mida vahendaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist vahendaja lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Vahendaja on kohustatud võtma kasutusele meetmed vähendamaks vääramatu jõu mõjusid.

5.3. Vahendaja ei vastuta käesoleva vahenduslepingu alusel osutatud teenusega seonduvalt mistahes kahju eest. Vahendaja varalise vastutuse ülemmäär käesoleva lepingu alusel on netosumma, mis on vahendaja poolt kliendile tasutud kolme kuu jooksul enne kahjunõude esitamist vahendaja vastu.

5.4. Kui klient rikub vahenduslepingut ning kolmas isik, sh lõppkasutaja ja mobiilside operaator, esitab kliendi vastu pretensiooni, kaebuse või nõude seoses vahendusteenusega, on vahendajal õigus peatada kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa tasumine kliendile või vähendama kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa, mil vahendaja kontrollib mõistlikul moel rikkumise esinemist. Kui vahendaja leiab, et vahenduslepingut on rikutud ja selle tulemusel on mobiilside operaator, ühenduse pakkuja, Eesti Vabariigi konkurentsiamet või välisriigis elektroonilise side valdkonnas juhtimisfunktsiooni või järelevalvet teostav asutus või organisatsioon esitanud vahendaja vastu nõude või kui vahendaja on kogutud tulu tagastanud lõppkasutajatele, on vahendajal õigus esitada kliendi vastu hüvitamise nõue kõigi kantud kulutuste, tagastatud maksete ja mobiilside operaatoritele tagastatud maksete summade ulatuses.

5.5. Vahendajal on õigus käesolev leping erakorraliselt üles öelda ning nõuda kliendilt leppetrahvi tasumist kuni 1000€ (ühe tuhande euro) ulatuses kui:

5.5.1. käesoleva lepingu punktides 2.5. ja 2.6. kliendi poolt antud kinnitused ei vasta tegelikkusele;

5.5.2. klient rikub lepingu punktidest 4.1. – 4.8. tulenevaid kohustusi;

5.5.3. käesoleva lepingu punktis 5.4. nimetatud olukorra ilmnemisel;

5.5.4. klient kasutab mobiiliteenuse kasutajaga seonduvaid andmeid mõnel muul eesmärgil, kui mobiiliteenuste pakkumine.

Vahendajal on õigus arvestada leppetrahv maha käesoleva vahenduslepingu alusel kliendile väljamakstavatelt summadelt.

6. MOBIILITEENUSE OSUTAMISEST SAADAVA TULU JAGAMISE KOKKULEPE

6.1. Mobiiliteenuse kasutamise eest esitab lõppkasutajale arve mobiilside operaator. Mobiiliteenuse osutamisel saadav tulu, millest on maha arvestatud mobiilside operaatorile ja/või ühenduse pakkujale väljamaksmisele kuuluv tuluosa (edaspidi nimetatud tulu), laekub vahendaja ja mobiilside operaatori või ühenduse pakkuja vahel sõlmitud kokkulepe alusel vahendajale.

6.2. Tulu, mis on laekunud vahendaja pangakontole, jagatakse vahendaja ja kliendi vahel. Vahendaja on kohustatud tulu, millest on maha arvatud vahendaja tuluosa, tasuma kliendi avaldatud pangakontole.

6.3. Tulu suuruse arvestamisel lähtutakse kliendi poolt pakutava mobiiliteenuse kehtivast kasutusarvust, mille teeb kindlaks vahendaja. Kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa täpne määr avaldatakse vahendaja veebilehel.

6.4. Kliendil on õigus nõuda kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa tasumist iga kalendrikuu lõpus, millal kliendi poolt pakutava mobiiliteenuse kasutamise eest saadav tulu on laekunud vahendaja pangakontole. Vahendaja ei ole kalendrikuu lõpus kohustatud kliendile väljamaksmisele kuuluvat tuluosa kliendile tasuma, kui kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa summa on väiksem kui 50 eurot.

6.5. Vahenduslepingu ülesütlemise korral on kliendil õigus nõuda kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa tasumist 40 päeva jooksul arvates selle kalendrikuu lõpust, millal vahendusleping üles öeldi. Kui kliendile väljamaksmisele kuuluv tuluosa on väiksem kui 50 eurot, ei ole vahendaja kohustatud seda kliendile tasuma.

6.6. Vahendaja tasub juriidilisest isikust kliendile või füüsilisest isikust ettevõtjast kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa arve alusel, mille koostab vahendaja ning mille koostamise aluseks on vahendaja arvandmed mobiiliteenuste kehtivate kasutuskordade ning selle alusel arvutatud tuluosa suuruse kohta.

6.7. Vahendaja tasub tarbijast kliendile (füüsilisest isikust kliendile, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja) väljamaksmisele kuuluva tuluosa käesoleva vahenduslepingu punktides 6.4. või 6.5. sätestatud tähtpäevadel vahendaja peetud arvestuse alusel.

6.8. Vahendaja ei ole kohustatud kliendile väljamaksmisele kuuluvat tuluosa kliendile tasuma enne mobiiliteenuste kehtivate kasutuskordade kohta andmete saamist ja mobiilside operaatorilt ja/või ühenduse pakkujalt makstava tulu laekumist vahendaja pangakontole.

6.9. Vahendaja ei ole kohustatud kliendile väljamaksmisele kuuluvat tuluosa kliendile tasuma, kui mobiiliteenuse lõppkasutaja ei ole mobiilside operaatorile tasunud mobiiliteenuse kasutamise eest.

6.10. Vahendaja ei ole kohustatud kliendile väljamaksmisele kuuluvat tuluosa kliendile tasuma, kui vahendajal ei ole võimalik mobiiliside operaatorilt või ühenduse pakkujalt saada andmeid mobiiliteenuste osutamise kohta.

6.11. Klient on kohustatud tasuma ise kõik riiklikud maksud ja mobiilside operaatori või elektroonilise side valdkonnas juhtimisfunktsiooni või järelevalvet teostava asutuse või organisatsiooni poolt kehtestatud tasud, mis seonduvad kliendi poolt pakutavate mobiiliteenustega. Vahendajal on õigus kliendile väljamaksmisele kuuluvast tuluosast kinni pidada riiklikud maksud või mobiilside operaatori poolt kehtestatud tasud, kui see on kohustuslik kehtiva õiguse kohaselt või kui seda nõuab mobiilside operaator.

6.12. Kui kliendil on pretensioone seonduvalt temale tehtavate maksetega, peab ta need esitama 30 päeva jooksul arvates makse saamisest. Pretensiooni tähtaegse mitteesitamise korral loetakse, et kliendil puuduvad mistahes vastuväited või nõuded seoses tehtud maksega, s.h makse suurusega.

6.13. Maksete suurus arvestatakse välja vahendaja hallatavate andmete põhjal. Mistahes muud arvandmed või statistilised andmed ei ole aluseks maksete suuruse kindlakstegemisele käesoleva vahenduslepingu alusel.

6.14. Vahendajal on õigus mistahes ajal muuta kliendile väljamaksmisele kuuluva tuluosa arvestamise ja väljamaksmise, tulu jaotamise või muude käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade maksmise korda. Vahendaja teavitab klienti vahenduslepingu tingimuste muutmisest saates kliendi avaldatud e-posti aadressile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate. Kliendil on õigus uuendatud lepingutingimustega mittenõustumise korral vahendusleping üles öelda. Vahendusteenuse kasutamise jätkamine võrdsustatakse vahenduslepingu uuendatud tingimuste aktseptimisega.

7. LEPINGU KEHTIVUS

7.1. Leping või lepingumuudatused jõustuvad nende tingimuste aktseptimisega kliendi poolt. Käesolev vahendusleping on sõlmitud tähtajatult.

7.2. Tarbijast klient võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates vahenduslepingu sõlmimisest.

7.3. Klient võib käesoleva vahenduslepingu üles öelda teavitades vahendajat sellest kirjalikult taasesitatavas vormis vahendaja e-postiaadressile vähemalt kümme päeva ette.

7.4. Kui vahendusleping on sõlmitud tarbijast kliendiga, võib vahendaja käesoleva vahenduslepingu üles öelda teavitades tarbijast klienti sellest kirjalikult taasesitatavas vormis vahendaja e-postiaadressile vähemalt kümme päeva ette.

7.5. Kui vahendusleping on sõlmitud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtjaga, on vahendajal õigus käesoleva vahendusleping üles öelda mistahes ajal klienti sellest eelnevalt teavitamata.

8. ANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Pooled käsitlevad vahenduslepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning muid lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsetena.

8.2. Vahenduslepinguga seotud isikutel on keelatud avaldada konfidentsiaalset informatsiooni teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud lepinguga või seadusega ettenähtud juhud.

8.3. Klient annab käesoleva vahenduslepingu tingimuste aktseptimisega vahendajale nõusoleku kliendi nime, logo kasutamiseks presentatsioonidel, turundusmaterjalides ja klientide nimekirjades.

8.4. Klient võib kasutada vahendaja ärinime, kaubamärke, teenuste tähistusi, logosid või domeeninimesid, kui selline kasutamine on kooskõlas käesoleva vahenduslepinguga.

8.5. Vahendajal on õigus säilitada ja kasutada kliendi avaldatud informatsiooni, s.h vahendusteenuse kasutamise andmeid, kontaktandmeid ja arveldusandmeid. Vahendusteenuse kasutamise võimaldamiseks kliendile on vahendajal õigus anda ja avaldada kolmandatele isikutele kliendiga seonduvat infot, mis on seostatav kliendi isikuga.

8.6. Vahendaja võib kliendiga seonduvaid andmeid, mis on seostatavad kliendi isikuga, avaldada ka erinevate õigustoimingutega seonduvalt või lepinguga seotud isikutele, audiitorile, notarile või õigusabi osutajale, s.h seonduvalt kohtumenetlustega, kriminaalmenetlustega, kohtulahendite täitmisega, väidete esitamisega õigusvaidlustes oma õiguste kaitseks või teostamiseks jms. Kui kolmandad isikud, kes on saanud vahendajalt eelnimetatud alustel infot kliendi kohta, avaldavad sellise info kolmandatele isikutele, ei ole vahendaja selle eest vastutav.

8.7. Vahendaja võib avaldada reklaamiga tegelevatele ettevõtjatele, koostööpartneritele, sponsoritele ja muudele kolmandatele isikutele infot, mis ei ole seostatav kliendiga, s.h infot vahendusteenuse detailide kohta, teenuse kasutamise statistika kohta või muud sarnast vahendaja kogutud informatsiooni.

8.8. Kliendil on õigus kasutada mobiiliteenuste lõppkasutajate andmeid üksnes mobiiliteenuste osutamiseks, muus osas on lõppkasutaja andmete kasutamise ainuõigus vastaval mobiilside operaatoril.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Käesolevale vahenduslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi kehtivat õigust. Kõik vahenduslepinguga seonduvad vaidlused püütakse lahendada pooltevahelise läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua läbirääkimiste teel kokkuleppele, on pooltel õigus pöörduda kohtusse vaidluse lahendamiseks kohtumenetluse teel kohaldades Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

9.2. Kui käesoleva vahenduslepingu mõni säte on seadusega vastuolus, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

9.3. Kui käesolev vahendusleping on sõlmitud tarbijaga ja mõni säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui kliendiks ei ole tarbija.

9.4. Klient on kohustatud kaitsma vahendajaid, vahendaja filiaale, vahendaja juhatuse liikmeid, juhtivtöötajaid, töötajaid, esindajaid, agente ja vahendajaga seotud kolmandaid isikuid mistahes nõuete, s.h kahju ja kulutuste hüvitamise nõuete, esitamise vastu kolmandate isikute poolt ning hoidma tegema kõik võimaliku selliste nõuete esitamise vältimiseks või nõuete esitamisega kaasneva võimaliku kahju vähendamiseks.

9.5. Vahendajal on õigus anda käesolevast lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta. Kui vahendusleping on sõlmitud tarbijast kliendiga, ei tohi vahenduslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kolmandatele isikutele üleandmine vähendada lepingu täitmise tõenäosust.

9.6. Vahenduslepingust tulenevate kliendi nõuete aegumistähtaeg on kuus (6) kuud arvates nõude tekkimise päevast, v.a juhul, kui vahendusleping on sõlmitud tarbijast kliendiga. Tarbijast kliendiga sõlmitud vahenduslepingust tulenevate vahendaja ja kliendi nõuete aegumistähtaeg on kuus (6) kuud arvates nõude tekkimise päevast, v.a kahju hüvitamise nõuded, milliste aegumisele kohaldatakse seaduses sätestatud aegumistähtaegu.

9.7. Tarbijast kliendil on õigus saata käesoleva vahenduslepinguga seonduvad kaebused e-postiaadressile support@nowa.ee.

Mis ma pean tegema, kui..?
Siin sa leiad vastused enamesitatavatele küsimustele.
Üldtingimused  Kontakt